Wat U nooit mag doen

Stommiteiten van een uitkeringsgerechtigde

Stortingen en bijschrijvingen

Jaren geleden vond er ieder jaar wel een heronderzoek plaats waarbij werd onderzocht of U nog wel terecht een uitkering ontvangt. Dit heet een rechtmatigheidsonderzoek.  Tegenwoordig is dit heel anders. Deze onderzoeken vinden niet meer ieder jaar plaats maar juist op een moment dat U dit onderzoek niet verwacht. Velen denken: "Ik hoor nooit iets" en worden dan slordig. Ik zal U een vuistregel geven: Ga er vanuit dat stortingen op uw bankrekening als inkomsten worden gezien en zelfs een reden kunnen zijn om U geen uitkering meer te geven. Voor onverklaarbare bankoverschrijvingen naar uw rekening geldt hetzelfde.  Kortom: Er wordt vanaf nu -door U- niets meer contant op uw rekening gestort en er vinden ook geen bijschrijvingen meer plaats die U niet terdege kunt verantwoorden, anders vraagt U om moeilijkheden die geen enkele jurist kan oplossen.                     

Intrekking, herziening en terugvordering

Wanneer uw uitkering met terugwerkende kracht wordt ingetrokken of herzien en in dat besluit niets wordt vermeld in verband met de terugbetaling van de teveel genoten uitkering dan denken velen: "Niets aan de hand".

Maar let op: Wanneer U blijft 'slapen' dan wordt er na het verstrijken van de bezwaartermijn (zes weken) rechtens van uitgegaan dat het besluit naar inhoud en wijze van totstandkoming rechtmatig is geweest (dit heet de formele rechtskracht van een besluit). Nogal wat gemeenten nemen pas na het verstrijken van de bezwaartermijn in verband met het herzienings-of intrekkingsbesluit vervolgens een terugvorderingsbesluit. Als U dan pas gaat denken: "Ja maar dat is niet de bedoeling" dan bent U te laat en zult U moeten terugbetalen. Dus: Herzienings- of intrekkingsbesluit ontvangen, meteen WWB-Consult bellen!                                                                                        

 Klacht indienen 

Een klacht indienen als U het niet eens bent met een brief van de sociale dienst, is prima. Maar een klacht is niet hetzelfde als 'bezwaar aantekenen'. Een klacht indienen doet U bijvoorbeeld als U zich onheus bejegend voelt. Bent U het dus niet eens met een brief (beschikking) dan moet U bezwaar aantekenen. Zet boven de brief die U stuurt voor de zekerheid altijd 'BEZWAARSCHRIFT'. Geef uw brief als het even kan af bij de receptie en vraag om een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging moet U vervolgens natuurlijk wel goed bewaren!

Geld lenen van vrienden

Als U geld leent van vrienden in afwachting van uw uitkering dan is dat prima. Maar U moet nooit contant geld lenen; dat is altijd vragen om moeilijkheden. Netjes over de bank. De geldlener moet daarbij vervolgens vermelden: 'Lening levensonderhoud'. Als U dat niet op deze manier doet dan wordt de lening als inkomsten gezien en op de uitkering in mindering gebracht!!!!!

Voor mijn vrienden uit Irak, Syrie, Somalia, Curacao, Turkije, Marokko en Afghanistan:

Gaat U voor langere tijd terug naar uw land, denk dan maar niet dat U meteen weer een uitkering krijgt bij terugkomst in Nederland. Zorg er voor dat U goed kunt verantwoorden waarvan U heeft geleefd gedurende uw verblijf in uw thuisland. Enkel schriftelijke verklaringen van een broer, zus of oom dat U gratis in de kost was, is vragen om moeilijkheden!